Логопед Ива Ядкова, кабинет град София

Казвам се Ива Ядкова и работя като логопед в гр. София,в ж.к. Борово.

Кой всъщност е логопедът?

Логопедът е специалист, който диагностира и терапевтира различни езиково-говорни нарушения при деца и възрастни. Логопедът обследва дали възрастта на развитие на детето отговаря на календарната, поставя логопедична диагноза на базата на снетия логопедичен статус, прилага подходяща програма за логопедична терапия, а при нужда и съвместно с други специалисти като психолог, специален педагог, невролог, психиатър, педиатър, ортодонт, рехабилитатор, ерготерапевт и др.

Кога е необходима консултация с логопед?

Изброените по-долу маркери за различни нарушения в детското езиково-говорно развитие имат за цел да насочат вниманието на родителя за навременна консултация с логопед:

 • късно проговаряне
 • детето не желае/не може да имитира родителя
 • не отговаря адекватно на отправени към него въпроси, не изпълнява инструкции поради неразбирането им
 • трудно задържа вниманието си върху игра
 • детето борави с ограничен активен речник и неясно за околните
 • не разпознава или не назовава заобикалящите го предмети
 • прави опити да повтаря думи след родителя, но неправилно
 • липса, замяна и изопачаване на звук/звукове
 • допуска граматически грешки – пропуска частици, местоимения, предлози; не съгласува правилно по род, число, глаголни времена и др
 • среща трудности при общуване с другите или не умее да участва в диалог
 • не осъществява зрителен контакт
 • детето демонстрира нарушена плавност на речта
 • среща трудности в усвояването на учебния материал

Ако Вашето дете има други прояви за комуникативен проблем, не се колебайте да се срещнете със специалист!